Takk for at dere har bidratt til en ren og ryddig by!

Denne informasjonen er både til deg som er har deltatt på Vårrusken og deg som er foresatt eller ansatt ved skole og barnehage i Oslo.

Rusken er Oslo Kommunes tiltak for en ren og trivelig by siden 1976, og jobber med både holdningsskapende arbeid og kunnskapsformidling. Vårrusken er en årlig ryddedugnad hvor barnehager, skoler, frivillige og borettslag/velforeninger kan delta, og alle får ryddeutstyr levert. Barn og unge som deltar på Vårrusken kan motta en ryddepremie som takk for innsatsen.

De siste ti årene har vi i Rusken blitt enda mer bevisste på vår rolle i det store kretsløpet, og jobber stadig med å kunne dele ut sikre og miljøvennlige ryddepremier, som er fri for plast, og til nytte for mottagerne.

Det er alltid valgfritt for barnehager og skoler å motta premier, dette samtykker hver enkelt skole og barnehage til ved påmelding til Vårrusken. I Oslos femten bydeler opplever vi at mange setter pris på det, mens andre igjen mener at det er unødvendig. Som foresatt eller ansatt kan man ta opp med FAU eller ledelsen ved skole og barnehage, om synes at premie er unødvendig.

Årets ryddepremier fra Vårusken er levert av IDÉ House of Brands, og er den første avtalen i Oslo kommune der det er lagt inn et kriteria for 50%-vekting av etisk handel.

Etisk handel-kriteriet var delt i to: Rettferdig handel og bærekraftige materialer.

Nedenfor kan dere lese mer om hvor og hvordan premiene er laget, og hvilke merkeordninger som sikrer at det er produsert i henhold til standarder for bærekraft og etisk handel.

Ryddepremie til Barnehagebarna:
Fargestifter og fargeleggingsbok

Fargestiftene er testet og godkjent i henhold til EN71, del 1,2 og 3

EN 71 er en samling standarder som spesifiserer leketøyssikkerhet. Den dekker kjemikalier og tungmetaller, brennbarhet, små deler og mekaniske egenskaper.

EN 71-1: Mekaniske og fysiske egenskaper: Denne standarden fastsetter krav til leketøyets mekaniske og fysiske egenskaper, som størrelse, form, styrke og holdbarhet.

EN 71-2: Brennbarhet: Denne delen handler om hvor lett leketøyet kan antennes og hvordan det brenner.

EN 71-3: Spesifikasjon for migrasjon av visse elementer: Dette gjelder migrasjon av farlige stoffer fra leketøyet til barnets hud eller munn.

Blyantene er merket i henhold til leketøysforskriften og CE merket, som betyr at produktet oppfyller krav fra myndighetene som er gitt i direktiv eller forordning.

Forskrift om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften) – Lovdata

Produktene er produsert i Kina. Fabrikkene har amfori BSCI rapport.

En amfori BSCI-rapport er en dokumentasjon som gir innsikt i sosial ytelse og etterlevelse av arbeidsstandarder i en bedrifts verdikjede. Her er noen viktige punkter om hva en amfori BSCI-rapport inneholder:

Revisjonsresultater: Rapporten inkluderer resultater fra sosiale revisjoner utført i leverandørbedrifter. Disse revisjonene vurderer arbeidsforhold, menneskerettigheter og andre sosiale faktorer.

Ytelsesvurdering: Rapporten gir en oversikt over hvordan leverandørene presterer i forhold til amfori BSCI-kravene. Dette inkluderer områder som arbeidstid, lønn, helse og sikkerhet, barnearbeid og diskriminering.

Forbedringsplaner: Hvis det er funnet brudd på standarder, vil rapporten inneholde handlingsplaner for å rette opp i disse. Dette kan inkludere opplæring, kapasitetsbygging og andre tiltak.

Trender over tid: En god amfori BSCI-rapport gir også innsikt i endringer over tid. Dette hjelper bedrifter med å spore fremgang og identifisere områder som trenger ytterligere innsats.

Amfori BSCI-rapporter er et viktig verktøy for å fremme ansvarlig forretningspraksis og bærekraftig produksjon i globale verdikjeder.

Tegnsettet er fraktet med båt fra Kina.

Det er foretatt utregning av CO₂e ved å bruke «Vugge-til-grav-prinsippet». Dette inkluderer produktets livssyklus fra råvareutvinning, produksjon, distribusjon, bruk og til slutt avhending. Tegnsettet har et klimafotavtrykk på 0,1 Kg. CO₂e

Klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner omfatter i tillegg til karbondioksid (CO2) som regel også gasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6).

Alle disse gassene bidrar til klimaendringer, men har svært forskjellig oppvarmingseffekt og levetid i atmosfæren. For å kunne sammenligne dem, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter (CO₂e). Alle utslipp kan da sammenlignes direkte fordi de får samme enhet.

Når blyantene er for små til å brukes, kastes restene i restavfall.

Emballasjen er brun papp og skal kildesorteres som papp.

Fargeleggingsboken kastes i papirdunk, slik at den kan resirkuleres.

Restavfall (sortere.no)

Ryddepremie til skoleelever 1.-7. trinn:
Gymsekk i reflekterende materiale.

Gymsekken er testet i henhold til REACH.

REACH, som står for «Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals», er et grunnleggende og omfattende EU-regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier. Formålet med REACH er å sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø.

REACH gir forbrukere tilgang til informasjon om farlige produkter. Dette regelverket er et viktig bidrag til den overordnede ambisjonen om nullforurensning og et giftfritt miljø.

Kjemikalieregelverket Reach – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Produktene er produsert i Kina. Fabrikken har amfori BSCI rapport.

En amfori BSCI-rapport er en dokumentasjon som gir innsikt i sosial ytelse og etterlevelse av arbeidsstandarder i en bedrifts verdikjede. Her er noen viktige punkter om hva en amfori BSCI-rapport inneholder:

Revisjonsresultater: Rapporten inkluderer resultater fra sosiale revisjoner utført i leverandørbedrifter. Disse revisjonene vurderer arbeidsforhold, menneskerettigheter og andre sosiale faktorer.

Ytelsesvurdering: Rapporten gir en oversikt over hvordan leverandørene presterer i forhold til amfori BSCI-kravene. Dette inkluderer områder som arbeidstid, lønn, helse og sikkerhet, barnearbeid og diskriminering.

Forbedringsplaner: Hvis det er funnet brudd på standarder, vil rapporten inneholde handlingsplaner for å rette opp i disse. Dette kan inkludere opplæring, kapasitetsbygging og andre tiltak.

Trender over tid: En god amfori BSCI-rapport gir også innsikt i endringer over tid. Dette hjelper bedrifter med å spore fremgang og identifisere områder som trenger ytterligere innsats.

amfori BSCI-rapporter er et viktig verktøy for å fremme ansvarlig forretningspraksis og bærekraftig produksjon i globale verdikjeder.

Gymbaggen er fraktet med båt fra Kina.

Det er foretatt utregning av CO₂e ved å bruke «Vugge-til-grav-prinsippet». Dette inkluderer produktets livssyklus fra råvareutvinning, produksjon, distribusjon, bruk og til slutt avhending.

Gymbaggen har et klimafotavtrykk på 0,4 Kg. CO₂e

Klimagassutslipp og mål for utslippsreduksjoner omfatter i tillegg til karbondioksid (CO2) som regel også gasser som metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6).

Alle disse gassene bidrar til klimaendringer, men har svært forskjellig oppvarmingseffekt og levetid i atmosfæren. For å kunne sammenligne dem, regnes de om til CO2-verdier. Mengdene kalles CO2-ekvivalenter (CO₂e). Alle utslipp kan da sammenlignes direkte fordi de får samme enhet.

Når gymbaggen er ødelagt anbefales det reparasjon. Hvis baggen ikke kan repareres skal den leveres til en tøyinnsamlingsboks eller nærmeste gjenvinningsstasjon. Merk posen med «ødelagte tekstiler».

Restavfall (sortere.no)